توضیحات

مدت: ۶ هفته
ورکشاپ گروهی: ۶ جلسه
مشاوره خصوصی: ۳ جلسه
پیگیری و پاسخ دهی: ۲۸ روز

مدیریت ذهن
مدیریت احساسات
مدیریت و برنامه ریزی غذا خوردن