توضیحات

مدت: ۲۴ هفته
ورکشاپ گروهی: ۱۰ جلسه
مشاوره خصوصی: ۴ جلسه
پیگیری و پاسخ دهی: ۶۰ روز

۲ هفته برنامه های سم زدایی
۶ هفته برنامه های برنامه کوتاه مدت
۱۶ هفته برنامه جامع و کامل مدیریت ذهن و احساسات