توضیحات

مدت: ۲ هفته

ورکشاپ گروهی: ۴ جلسه

مشاوره خصوصی: ۱ جلسه

پیگیری و پاسخ دهی: ۱۴ روز

این بسته شامل موارد زیر است:
سم زدایی جسم
سم زدایی ذهن